Japanse tuinen en ikebana/Japanese gardens and Ikebana

Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse tuinen en ikebana.
Japanese gardens, floral design and musings about living a good life.

Friday, September 9, 2011

Demonstratie Ikebana door Master Eikou Sumura