Japanse tuinen en ikebana/Japanese gardens and Ikebana

Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse tuinen en ikebana.
Japanese gardens, floral design and musings about living a good life.

Thursday, September 1, 2011

Vijfde Jetse Floralia

a floral installation at Sint Pieters Kerk Jette


No comments:

Post a Comment