Japanse tuinen en ikebana/Japanese gardens and Ikebana

Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse tuinen en ikebana.
Japanese gardens, floral design and musings about living a good life.

Friday, December 23, 2011

Zalig Kerstfeest


No comments:

Post a Comment