Japanse tuinen en ikebana/Japanese gardens and Ikebana

Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse tuinen en ikebana.
Japanese gardens, floral design and musings about living a good life.

Tuesday, December 18, 2012


One last Christmas arrangement ...

Material: Steel grass and Gerbera.
Floral Design: Ilse Beunen
Photography: Ben Huybrechts

No comments:

Post a Comment